Alle controles en opdrachten worden door een agent-bezoeker van ACA vzw uitgevoerd volgens de geldende wetsbepalingen, reglementaire bepalingen en technische voorschriften, alsook volgens onderstaande algemene voorwaarden:

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ACA vzw (hierna te noemen ‘ACA’) en een opdrachtgever waarop ACA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.2 Elke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de opdrachtgever, waar voor de uitvoering ervan door ACA derden dienen te worden betrokken.

1.4 Indien ACA niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ACA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van ACA zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 ACA kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

2.3 Zolang de offerte en aanbieding niet is aanvaard, reserveert ACA zich het recht deze te herzien.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is ACA daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ACA anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht ACA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.6 Tenzij in de desbetreffende aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen en offertes gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden gedurende normale werktijden op werkdagen.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 ACA is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

3.2 De opdrachtgever is ertoe gebonden om de agent-bezoeker van ACA na zijn aanmelding toegang te verlenen tot de te onderzoeken installaties en de ruimten waarin deze installaties zich bevinden. De opdrachtgever stelt alle nodige middelen, documenten en informatie ter beschikking van de agent-bezoeker, zodat het onderzoek in de beste werkomstandigheden en de arbeidsomstandigheden betrekking hebbende wetten en/of regelingen volledig in acht worden genomen.

3.3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst mag de agent-bezoeker zich toegang verschaffen tot de te onderzoeken installatie en het onderzoek verrichten zonder aanwezigheid van de opdrachtgever, of diens aangesteld of bevoegd geacht persoon.

3.4 Indien de agent-bezoeker niet in de mogelijkheid wordt gesteld het onderzoek uit te voeren, zullen de eraan verbonden kosten door ACA in rekening worden gebracht naar de opdrachtgever toe.

3.5 Ingeval de opdrachtgever de aanvaarde opdracht geheel of gedeeltelijk mocht annuleren, of de overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk verbreken, is de opdrachtgever aan ACA een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, overeenkomstig de daarvoor toepasselijke tarieven.

3.6 De technische controle(s) kan (kunnen) uitgevoerd worden in aanwezigheid van één of meerdere personen van de bevoegde overheid en/of BELAC. Aan deze personen wordt steeds toegang verleend tot de te onderzoeken installatie. Bovendien hebben zij inzagerecht in de betreffende dossiers.

4. Tarieven

4.1 De tarieven van de door ACA te leveren prestaties zijn exclusief BTW of andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld, en vallen steeds ten laste van de opdrachtgever. Bijkomende prestaties en onkosten die door welke reden dan ook toe te schrijven zijn aan de opdrachtgever, worden berekend aan de voorwaarden die op het ogenblik van uitvoering van kracht zijn en als dusdanig gefactureerd.

4.2 Iedere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden die niet voor rekening van ACA komen en/of redelijkerwijze niet door ACA konden worden voorzien, komt voor rekening van de opdrachtgever.

5. Betaling

5.1 De betaling dient te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum op de door ACA aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders aangegeven. ACA is gerechtigd om periodiek te factureren.

5.2 De opdrachtgever is niet bevoegd zich bij betaling op korting of verrekening te beroepen.

5.3 De facturen zijn betaalbaar te Roeselare, uiterlijk op hun vervaldag. Niet-betaling op de gestelde vervaldag geeft aanleiding tot een conventionele rente van 8% per jaar op de verschuldigde sommen, zonder aanmaning, vanaf de datum van facturatie tot de dag der algehele betaling, desgevallend na gerechtelijke invordering. Bovendien zal het hoofdbedrag vermeerdert worden, zonder voorafgaandelijke aanmaning daartoe, en dit met een minimum van 125 euro en een maximum van 1.875 euro, met 10% van de hoofdbedragen, dit ten titel van conventioneel schadebeding zonder dat een voorafgaandelijke aanmaning is vereist.

5.5 In geval van geschillen is enkel het Vredegerecht te Roeselare of de Rechtbank van eerst aanleg / Rechtbank van koophandel te Kortrijk bevoegd.

5.6 ACA behoudt zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht voor van alle door ons geleverd goederen, zelfs deels geleverd, bij niet of niet volledige betaling van deze goederen. Dit eigendomsvoorbehoud blijft geldig in geval van faillissement of concordaat van de medecontractanten. De goederen zelf reizen altijd op risico van de koper (af fabriek).

5.7 Elke annulatie of wijziging van keuringsafspraak kan, zonder kosten, minimaal 2 werkdagen voor de geplande keuringsdatum telefonisch aangevraagd worden door de opdrachtgever. Bij wijziging of annulatie binnen de 2 werkdagen voor het geplande keuringsmoment, of wanneer er geen toegang wordt verleend tot de te keuren installatie op het moment van de keuringsafspraak, wordt de volledige keuring in rekening gebracht.

6. Contractduur

6.1 De overeenkomst tussen ACA en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden.

6.3 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever ACA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ACA dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Bij overschrijding van deze verlengde termijn is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover er nog geen werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

6.4 ACA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst ACA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van ACA kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Indien ACA tot opschorting of ontbinding overgaat, is ACA op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.5 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. Overmacht

7.1 ACA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ACA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ACA niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ACA of van derden daaronder inbegrepen. ACA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ACA zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Voor zover ACA ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk nat te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ACA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8. Geheimhouding

8.1 De partijen zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsook van alle andere gegevens die als vertrouwelijk zijn aan te duiden, afkomstig van de andere partij. ook informatie over het dossier bekomen door derden, wordt als vertrouwelijk behandeld. De opdrachtgever is bovendien tot geheimhouding gehouden van alle op de uitvoering van de overkomst door ACA betrekking hebbende informatie, tenzij hiervoor toestemming werd verleend door ACA.

8.2 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, nodig voor de uitvoering van de opdracht, mogen door ACA gekopieerd en bewaard worden. ACA verbindt zich ertoe deze niet uit handen te geven of mede te delen aan onbevoegde derden.

8.3 De verplichtingen van vertrouwelijkheid kunnen niet ingeroepen worden wanneer de wettelijke voorschriften of regelgevingen het opsturen of doorgeven van informatie naar de overheid, BELAC of een gerechtelijke instantie eisen. ACA vzw beslist of de klant of zijn vertegenwoordiger hiervan op de hoogte wordt gebracht, tenzij dit bij wet verboden is.

9. Klachten en beroepen

9.1 Klachten kunnen telefonisch, per mail, via de website, per fax, per (aangetekende) brief of mondeling ingediend worden bij ACA. Beroepen kunnen enkel per mail of per aangetekende brief ingediend worden. Beroepen worden gedefinieerd als alle meldingen waarbij de besluitvorming van het attest in vraag worden gesteld. Klachten zijn dan per definitie alle overige meldingen.

9.2 De indiender dient in geval van klachten en beroepen ten aanzien van werkzaamheden van ACA te reageren binnen de drie werkdagen nadat hij/zij onregelmatigheden bij het verrichten van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft en/of de betreffende schade heeft ontdekt of had kunne ontdekken. Na verloop van deze termijn vervalt ieder recht op schadevergoeding en/of herstel van onregelmatigheden.

9.3 Zelfs indien de indiener tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij ACA opdracht gegeven heeft.

9.4 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal ACA de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de indiener vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de indiener voldoen.

9.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ACA daardoor gevallen, integraal voor rekening van de indiener.

9.6 De resultaten en beslissingen omtrent de ingediende klachten of beroepen zullen niet gebaseerd zijn op discriminerende, subjectieve of partijdige handelingen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 ACA neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatsverplichting.

10.2 ACA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ACA is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3 ACA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ACA aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan ACA toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ACA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedijfsstagnatie.

11. Intellectuele eigendom

11.1 ACA behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ACA heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Rev. 08 – Publicatiedatum 08/06/2020